કાચબો ને કાચબી

કાચબોને કાચબી જળમાં રહેતા

લેતા નારાયણનું નામ…હોવે હોવે

લેતા નારાયણનું નામ

હું તો ભજન કરું છું ગુરુદેવનું

કર્મ સંજોગે બહાર જ નીકળ્યા

પહોંચ્યા પારધીડાને ઘેર…હોવે..હોવે

પહોંચ્યા પારધીડાને ઘેર

હું તો ભજન કરું છું ગુરુદેવનું

લાલ લાલ લુગડામાં લપેટી લીધા

લઈ ગ્યો પારધીડો એને ઘેર

હું તો ભજન કરું છું ગુરુદેવનું

કાચબાને કાચબીને હાંડલીમાં પૂર્યા

ચડાવ્યા ચુલા પર…હોવે..હોવે

ચડાવ્યા ચુલા પર

હું તો ભજન કરું છું ગુરુદેવનુ

કાચબી કહે છે કાચબાને

ક્યાં ગ્યા તમારા રામ?..હોવે…હોવે

ક્યાં ગ્યા તમારા રામ?

હું તો ભજન કરું છું ગુરુદેવનું

બળતી હોય તો બેસ મારી પીઠ પર

હમણાં આવશે રામ…હોવે હોવે

હમણાં આવશે રામ

હું તો ભજન કરું છું ગુરુદેવનું

ઉત્તર દખ્ખણની વાયરી ચઢી

વરસ્યા મુશળધાર વરસાદ…હોવે…હોવે

વરસ્યા મુશળધાર વરસાદ

હું તો ભજન કરું છું ગુરુદેવનું

બહારે થોડો એના ઘરમાં ઝાઝો

હાંડલી તણાતી જાય…..હોવે..હોવે

હાંડલી તણાતી જાય

હું તો ભજન કરું છું ગુરુદેવનું

સંતો હોય તે હરિચરણે જાય

પેલો પાપી તણાતો જાય…હોવે…હોવે

પાપી તણાતો જાય

હું તો ભજન કરું છું ગુરુદેવનું

Advertisements

2 Comments »

  1. Rajeshreeben…..Revisiting your Blog & read this Kavya of Kachabo-Kachbi & I am reminded of a Kavta I posted ” AA DUNIYA ” on my Blog in which there is a brief Samvaad of Lachabo-Kachabi…PLEASE do visit & read that & your Comment appreciated !


RSS Feed for this entry

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: