હાલ કાનુડા હાલ

હાલ કાનુડા હાલ તારા કામ પડ્યા છે

ગોપીઓના ઘરના તને તેડા થયા છે.

જાઓ ગોપીઓ જાઓ હું તો હમણાં આવું રે

નરસૈંયાને ઘેર જરા થાતો આવું રે

કુંવરબાઈનાં મામેરા કરતો આવું રે….હાલ કાનુડા હાલ

જાઓ ગોપીઓ જાઓ હું તો હમણાં આવું રે

સુદામાને ઘેર જરા થાતો આવું રે

મીઠા મીઠા તાંદુળ જમતો આવું રે….હાલ કાનુડા હાલ

જાઓ ગોપીઓ જાઓ હું તો હમણાં આવું રે

વિદુરજીને ઘેર જરા થાતો આવું રે

રોટલો ને ભાજી જમતો આઅવું રે…હાલ કાનુડા હાલ

જાઓ ગોપીઓ જાઓ હું તો હમણાં આવું રે

મીરાંબાઈનાં ઘેર જરા થાતો આવું રે

વિષનાં કટોરા જરા પીતો આવું રે ..હાલ કાનુડા હાલ

જાઓ ગોપીઓ જાઓ હું તો હમણાં આવું રે

શબરીબાઈનાં ઘેર જરા થાતો આવું રે

મીઠા મીઠા બોર જરા જમતો આવું રે…હાલ કાનુડા હાલ

જાઓ ગોપીઓ જાઓ હું તો હમણાં આવું રે

દ્રૌપદીનાં ઘેર જરા થાતો આવું રે

અબળાની લાજ બચાવતો આવું રે…હાલ કાનુડા હાલ

જાઓ ગોપીઓ જાઓ હું તો હમણાં આવું રે

પ્રહલાદજીને ઘેર જરા થાતો આવું રે

તપેલા થાંભલા તોડતો આવું રે…હાલ કાનુડા હાલ

જાઓ ગોપીઓ જાઓ હું તો હમણાં આવું રે

ધ્રુવજીનાં ઘેર જરા થાતો આવું રે

વહાલા બાલુડાને ભેટતો આવું રે….હાલ કાનુડા હાલ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: