અહો નાથ ! ઊભા

અહો નાથ ! ઊભા અમે હાથ જોડી,

કરો રંક સામે કૃપાદ્રષ્ટિ થોડી.

સદા તાપ ને પાપથી તો ઉગારો,

અમે માંગીએ ઈશ ! ઓ પ્રેમ તારો.

કૂડાં દુઃખ કાપી રૂડાં સુખ આપો,

અમારા શિરે નાથજી ! હાથ થાપો.

સુખે જાય આ આજનો દિન સારો,

અમે માંગીએ ઈશ ! ઓ પ્રેમ તારો.

 ખબરદાર

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: