હે જગત્રાતા,વિશ્વ-વિધાતા

હે જગત્રાતા,વિશ્વ-વિધાતા,હે સુખ-શાંતિ નિકેતન હે,

પ્રેમકે સિંધો,દીનકે બંધો,દુઃખ,દારિદ્રય વિનાશન હે.
નિત્ય,અખંડ,અનંત,અનાદિ,પૂરણ બ્રહ્મ,સનાતન હે.
જગ-આશ્રય જગપતિ જગવંદન,અનુપમ,અલખ,નિરંજન હે.
પ્રાણસખા,ત્રિભુવન-પ્રતિપાલક,જીવન કે અવલંબન હે.
હે જગત્રાતા,વિશ્વ-વિધાતા,હે સુખ-શાંતિ નિકેતન હે,

 

 

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: