હે ઓધાજી,

 

હે ઓધાજી, મારા વ્હાલાને વઢીને કે’જો જી

હે મનાવી લેજો રે

હે ઓધાજી મારા વ્હાલાને વઢીને કે’જો જી

માને તો મનાવી લેજો જી

મથુરાના રાજા થ્યા છો ,

ગોવાળોને ભૂલી ગ્યા છો

માનીતીના મ્હોલે રહ્યાં છો.

એ ઓધાજી મારા વ્હાલાને વઢીને કે’જો જી

માને તો મનાવી લે’જો રે

મારા વ્હાલાને વઢીને કે’જો જી

એકવાર ગોકૂળ આવો

માતાજીને મોંઢે થાઓ,

ગાયો ને હંભારી જાઓ રે

હે ઓધાજી મારા વ્હાલાને વઢીને કે’જો જી

માને તો મનાવી લેજો જી

મારા વ્હાલાને વઢીને કે’જો જી,

કુબ્જા રંગે કાળી ,

કાળા તમે વનમાળી

આવી જોડી ક્યાંય ના ભાળી રે

એ ઓધવજી મારા વ્હાલાને વઢીને કે’જો રે

માને તો મનાવી લે’જો રે

મારા વ્હાલાને વઢીને કે’જો રે

વ્હાલાની મરજીમાં રહેશું ,

જે કહેશે તે લાવી દેશું

કુબજા ને પટરાણી કેશું રે

એ ઓધાજી મારા વ્હાલાને વઢીને કે’જો જી

માને તો મનાવી લે’જો રે

મારા વ્હાલાને વઢીને કે’જો જી ,

તમે છો ભક્તોના તારણ

એવી અમને હૈયા ધારણ,

  હે ગુણ ગાય ભગો ચારણ

એ ઓધવજી મારા વ્હાલાને વઢીને કે’જો જી

 માને તો મનાવી લે’જો રે

મારા વ્હાલાને વઢીને કે’જો જી ,

સરખી સાહેલી સાથે

કાગળ લખ્યો મારા હાથે

વાંચ્યો નહીં મારા નાથે

એ ઓધવજી મારા વ્હાલાને વઢીને કે’જો રે

માને તો મનાવી લે’જો રે

મારા વ્હાલાને વઢીને કે’જો રે

મથુરાને મારગ જાતા

લૂંટી તમે માખણ ખાતા

તોડ્યા કેમ જુના નાતા રે

એ ઓધવજી મારા વ્હાલાને વઢીને કે’જો રે

માને તો મનાવી લે’જો રે

મારા વ્હાલાને વઢીને કે’જો રે

દાસ રે મીઠાના સ્વામી,

આવો તમે અંતર્યામી,

પડી શું મારામાં ખામી રે.

એ ઓધવજી મારા વ્હાલાને વઢીને કે’જો રે

માને તો મનાવી લે’જો રે

મારા વ્હાલાને વઢીને કે’જો રે

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: