રમકડું માટીનું..

કેવું સરસ બનાવ્યું ભગવાન, રમકડું માટીનું

કેવું સુંદર મગજ બનાવ્યું,

 મગજની અંદર વિચારો મૂકાવ્યા,

એક દિન જાવું હરિનાં ધામ…રમકડું માટીનું.

કેવું સરસ બનાવ્યું ભગવાન, રમકડું માટીનું

કેવી સુંદર આંખો બનાવી,

આંખની અંદર કીકી મૂકાવી,

દર્શન કરોને દિન-રાત…રમકડું માટીનું…

કેવું સરસ બનાવ્યું ભગવાન, રમકડું માટીનું

કેવા સુંદર કાન બનાવ્યા

કાનાની અંદર પડદા મૂકાવ્યા,

કથા  સાંભળો  દિન-રાત….રમકડું માટીનું..

કેવું સરસ બનાવ્યું ભગવાન, રમકડું માટીનું

કેવું સુંદર મુખ બનાવ્યું,

મુખની અંદર જીભ મૂકાવી,

ભજન કરોને દિન-રાત…રમકડું માટીનું…

કેવું સરસ બનાવ્યું ભગવાન, રમકડું માટીનું

કેવા સુંદર હાથ બનાવ્યા,

હાથની અંદર આંગળીઓ મૂકાવી,

માળા કરોને દિન-રાત, રમકડું માટીનું..

કેવું સરસ બનાવ્યું ભગવાન, રમકડું માટીનું

કેવા સુંદર પગ બનાવ્યા,

ની ઉપર પંજા બનાવ્યા,

મંદિર જાઓને સવાર-સાંજ…રમકડું માટીનું.

કેવું સરસ બનાવ્યું ભગવાન, રમકડું માટીનું

કેવું સુંદર હ્રદય બનાવ્યું,

હ્રદયની અંદર લોહી ભરાવ્યું,

લોહી ફરે શરીરમા ચોમેર…રમકડું માટીનું.

કેવું સરસ બનાવ્યું ભગવાન, રમકડું માટીનું

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: